Gevaarsymbolen

Gevarensymbolen en -aanduidingen

 

Gevaarsymbolen Symbool Kenletters Gevarenaanduiding
       

doodshoofd met gekruiste scheenbenen

GHS06

Zeer giftig

Giftig

       

Sint-Andrieskruis

GHS07

Schadelijk

Irriterend

       

inwerkend zuur

GHS05

Corrosief/Bijtend

       

vlam

GHS02

Zeer licht ontvlambaar

Licht ontvlambaar

       

vlam op cirkel

GHS03

Oxiderend

       

ontploffende bom

GHS01

Ontplofbaar/Explosief

       

dode boom en vis

GHS09

Milieugevaarlijk

       

persoon met witte ster (nieuw!)

GHS08

Gezondheidsgevaar op lange termijn

       

gasfles (nieuw!)

GHS04

Houder onder druk

       
Een woordje uitleg over de gevarenaanduidingen:
       
Giftig
       
Een stof is giftig (Toxisch) als ze ernstige schade toebrengt aan de gezondheid. Dit kan door inademing, inslikken of opname via de huid. Vermijd steeds elk rechtstreeks contact met de stof daar er een kans bestaat op dodelijke afloop (LD)! Dit kan het geval zijn na ťťnmalige of herhaaldelijke contacten en dit kan onmiddellijk of op lange termijn plaatsvinden. Naast een dodelijke afloop kunnen giftige stoffen ook andere uitwerkingen hebben:
 1. carcinogene eigenschappen: kankerverwekkende stoffen
 2. mutagene eigenschappen: mutatieveroorzakende stoffen
 3. teratogene eigenschappen: misvormingsveroorzakende stoffen
 4. ...
 

voorbeelden

 • NH3, Cl2, CO, HNO3, HCl, HCN, H2S, SO2, Br2, I2, Hg, CS2, ...
 • zouten van Hg, Pb, Ba, As, ...
 
Schadelijk / Irriterend
 
Een stof is schadelijk (nocif) als ze gevaren voor de gezondheid meebrengt. Dit kan door inademing, inslikken of opname via de huid. Vermijd steeds elk rechtstreeks contact met de stof!
 
Een stof is irriterend (irritant) als ze gevaren voor de gezondheid meebrengt. Dit kan door contact met de ogen of de huid. Ontstekingen hiervan kunnen het gevolg zijn. Vermijd steeds elk rechtstreeks contact met de stof!
 
Corrosief
 
Een stof is corrosief of bijtend als ze een vernietigende werking heeft op weefsels (dierlijke, plantaardige en kunststof), op metalen en op andere stoffen. Vermijd elk rechtstreeks contact met de stof!
 

voorbeelden

 • sterke zuren en basen
 • waterstofperoxide
 • fenolen
 
 
Ontvlambaar
 
Een stof is ontvlambaar (flammable) als ze
 1. uit zichzelf kan ontbranden bij normale temperatuur en druk
 2. aangestoken kan worden bij betrekkelijk lage temperaturen en uit zichzelf blijft branden of gloeien
 3. in contact met water of vochtige lucht andere ontvlambare stoffen ontwikkelt

Hou deze stoffen altijd verwijderd van vuur of warmtebronnen.

 

voorbeelden

 • ethers, alcoholen, koolwaterstoffen, aceton, ...
 • koolstofdisulfide, ...
 
Oxiderend
 
Een stof is oxiderend als ze heel makkelijk reageert met brandbare stoffen. Dit heeft zoveel warmte voor gevolg (exotherme reactie) dat brand kan ontstaan. Hou oxiderende stoffen verwijderd van brandbare stoffen.
 

voorbeelden

 • kalium, natrium, witte fosfor
 
Ontplofbaar
 
Een stof is ontplofbaar of explosief als ze onder bepaalde omstandigheden kan ontploffen:
 1. bij bepaalde temperaturen
 2. bij schokken
 3. bij wrijvingen

Vermijd hitte, schokken en wrijvingen tijdens het gebruik van deze stoffen.

 

voorbeelden

 • nitroverbindingen (nitroglycerine)
 • peroxiden, cloraten, perchloraten
 • waterstofgas, etheengas, alcohol-, ether-, acetondampen, ...
 
Milieugevaarlijk
 
Een stof is milieugevaarlijk of schadelijk voor het milieu wanneer zij in een aquatisch of niet-aquatisch milieu terechtkomt. De gevolgen kunnen onmiddellijk zichtbaar zijn of pas na verloop van tijd. Speciale afvalbehandelingsvoorschriften moeten nagevolgd worden volgens het GSP.
 
GSP (Gevaarlijke stoffen en Preparaten)
 
 1. zuren: elke waterige oplossing met pH < 6 en niet Hg-houdend
 2. base: elke waterige oplossing met pH > 8 en niet Hg-houdend
 3. solventen: elk watervrij vloeibaar mengsel van organische producten, gehalogeneerd of niet (>1% halogenen moet op het etiket vermeld worden!)
 4. afvalwater: elke waterige oplossing die solvent en/of zouten bevat met een pH > 6 ۸ < 8
 5. diversen: alles wat niet bij de vorige vier groepen behoort
  • kwikhoudende oplossingen
  • afzonderlijk verzamelen van metallisch kwik en kwikzouten
  • vaste chemicaliŽn
  • proefbuisjes met restanten, restanten reagentia, neerslagen, ongeÔdentificeerde chemicaliŽn
 
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
 
Deze producten kunnen erg gevaarijk zijn voor de gezondheid, organen beschadigen, kanker veroorzaken, het genetisch materiaal of de vruchtbaarheid en het (on)geboren kind aantasten. Ze kunnen dodelijk zijn bij inademing.
 
Houder onder druk
 
Deze producten zijn opgeslagen in een houder onder druk. Het gaat bijvoorbeeld om flessen met zuurstof, acetyleen, koolmonoxide of kooldioxide.